fbpx

Pojęcie i cechy małych przedsiębiorstw

Małe przedsiębiortswo – czyli jakie?

Małe przedsiębiorstwo – definicja ta nie była do tej pory taka jednoznaczna. Może się ona bowiem opierać na różnych kryteriach, tzn: jakościowych i ilościowych. Nadszedł czas na doprecyzowanie tego pojęcia.

Kryteria jakościowe małych przedsiębiorstw

Według kryteriów jakościowych małe przedsiębiorstwo charakteryzuje ekonomiczna i prawna samodzielność i niezależność właściciela firmy. Jest on w stanie realizować zadania i podejmować decyzję, nie bacząc na kontrolę osób trzecich, której tak naprawdę nie ma. Małe przedsiębiorstwa stanowią główne źródło utrzymania dla ich właścicieli i członków ich rodziny, którzy często są pracownikami.  Małe firmy, charakteryzuje fakt, iż są one tworzone i rozwijane, dzięki własnym funduszom, bądź pożyczonym od krewnych, przyjaciół. Początkowe fazy rozwojowe są finansowane za pomocą nadwyżek finansowych, generowanych wewnątrz firmy. Ograniczone zasoby finansowe, to główna przyczyna, iż małe firmy nie rozwijają się w tak szybkim tempie, w jakim by mogły. Utrudnione jest również korzystanie z zewnętrznych form finansowania, które dostępne są  w momencie uzyskiwania wysokich przychodów oraz wysokiego zaangażowania majątku.

Do jakościowych kryteriów należy zaliczyć również fakt, iż często małe firmy tworzą płaskie struktury organizacyjne, o małej rozpiętości, z centrum decyzyjnym w postaci jednej osoby. Sprzyja to szybkiemu podejmowaniu decyzji oraz elastyczności, czyli dostosowaniu się do zmieniających się warunków, co pozytywnie wpływa na zwiększanie wartości rynkowej. Małe przedsiębiorstwa funkcjonują głównie w formie przedsiębiorstw rodzinnych lub spółek osobowych, które nie posiadają osobowości prawnej. Tylko nieliczna część to spółki kapitałowe.

Małe przedsiębiorstwo – kryteria ilościowe

Główne kryteria ilościowe, które charakteryzują małe przedsiębiorstwa to:

  • wielkości zatrudnienia
  • wartość majątku
  • wartość obrotu

Według Komisji europejskiej mikro-przedsiębiorstwo charakteryzuje się tym, że zatrudnia do 4 osób. W małym przedsiębiorstwie powinno pracować od 5 do 50 osób. Roczny obrót nie powinien przekraczać 7 mln euro lub suma bilansowa powinna być mniejsza niż 5 mln euro. Tutaj trzeba wspomnieć, iż o zaliczeniu przedsiębiorstwa do małego decyduje również fakt, iż nie więcej niż 25% udziałów znajduje się w posiadaniu 1 lub kilku spółek, które nie są małymi przedsiębiorstwami. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z udziałem inwestycji publicznych, spółek venture capital i inwestorów instytucjonalnych, w przypadku gdy nie sprawują kontroli.

Każdy ma w życiu to, na co się odważy. Zacznij zatem realizować swoje pomysły, zamień je na pieniądze i zbuduj swój biznes. Kup książkę “Własna firma bez tajemnic”, która może stać się Twoją inspiracją.

Małe przedsiębiorstwo- definicja

W Polsce definicja wielkości przedsiębiorstw oparta jest na ustawie z dnia 2.07.2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U.Nr 173, poz.1807 ). Według tej definicji:

Mikroprzedsiębiorca to taki przedsiębiorca, który:

  • w przynajmniej jednym z ostatnich 2 lat obrotowych wykazywał zatrudnienie średnioroczne na poziomie mniejszym niż 10 osób
  • generował roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, usług, wyrobów lub różnych operacji finansowych, który nie przekraczał 2 milionów euro (w przeliczeniu na złotówki)

lub

  • łączna suma jego aktywów w bilansie, który został sporządzony na koniec jednego z tych 2 lat, nie była wyższa niż 2 miliony euro (w przeliczeniu na złotówki).

Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który:

  • w minimum jednym z ostatnich 2 lat obrotowych, wykazywał zatrudnienie mniejsze niż 50 osób
  • generował roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, usług, wyrobów i wszelkich operacji finansowych nie większy niż 10 milionów euro (w złotówkach)

lub

  • całkowita wartość aktywów w jego bilansie, utworzonym na koniec jednego z ostatnich 2 lat obrotowych, wynosiła maksymalnie 10 milionów euro (w złotówkach).

Od stycznia 2005 wszystkie kraje członkowie Unii Europejskiej klasyfikują małe i średnie przedsiębiorstwa, na podstawie Rekomendacji Komisji Europejskiej (2003/361/EC) z 6.5.2003 r. Według tej rekomendacji małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników i osiąga roczny obrót i/lub sumę bilansową nie większe niż 10 milionów euro, natomiast w mikroprzedsiębiorstwie pracuje mniej niż 10 osób, a roczny obrót i/lub suma bilansowa nie jest wyższa niż 2 miliony euro

Jeżeli w Państwie działa duża liczba małych przedsiębiorstw, świadczy to o zdrowej kondycji gospodarki i przejawie przedsiębiorczości obywateli. Małe przedsiębiorstwa mogą uzyskać przewagę nad większymi, dzięki między innymi:

– wykorzystywaniu innowacyjnych technik

– znajdywaniu i korzystaniu z okazji rynkowych

– szybszemu podejmowaniu decyzji, wynikającemu z mniej rozbudowanej strukturze

– elastyczności w stosunku do zmian otoczenia

– zwiększaniu swojej konkurencyjności, poprzez ścisłą kontrolę oraz maksymalną redukcję kosztów

– zaspokajaniu konkretnych potrzeb

– wejściu w niszę rynkową

Ograniczenia małych przedsiębiorstw

Nie należy jednakże zapominać, iż istnieją pewne bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu małych przedsiębiorstw. Możemy do nich zaliczyć:

-brak środków finansowych na prowadzenie długookresowych badań nad nowymi technologiami

-częste opieranie działalności na istniejących już na rynku patentach-brak własnych rozwiązań

– skupienie się na świadczeniu usług, w mniejszym zaś stopniu na produkcji

-ograniczenia kapitałowe

-niski poziom umiejętności menedżerskich  przedsiębiorców, kierujących się intuicją

-ograniczenia związane z formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej

Do barier funkcjonowania MSP zaliczają się:

– w krótkim okresie czasu: brak kadry kierowniczej,  niski poziom mocy przerobowych, brak kadry kierowniczej, bardzo mała ilość zamówień, lub nawet ich całkowity brak, duże koszty związane z finansowaniem działalności, małe zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, wewnątrzkrajowe przepisy prawne, duże koszty związane z badaniami i rozwojem, duży wpływ wahań kursów walut, mały kapitał obrotowy lub jego całkowity brak.

 – w długim okresie czasu: wysokie koszty związane z finansowaniem rozwoju, duże ograniczenia eksportu, ciągłość procesu zarządzania, niski popyt panujący na rynku, brak źródeł finansowania, problemy z wejściem na nowe rynki zbytu, międzynarodowe i krajowe przepisy prawne.

Teraz, gdy już znasz definicję i cechy małego przedsiębiorstwa możesz otworzyć własną firmę. Nie masz pomysłu na biznes? Przeczytaj ten wpis, w którym znajdziesz aż 30 pomysłów na firmę usługową, do której założenia nie potrzebujesz kapitału na start.

Pin It on Pinterest